ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง

หมู่ 5 ตำบล หนองแวง อำเภอ หนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ 36210