ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36210 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2511 มีเนื้อที่ 47ไร่ 2 งาน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนบุคลากร 6 คน มี นายชัยณรงค์ พงศ์สุวรรณ เป็นผู้อำนวยการ

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

ภายในปี 2555 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น มุ่งพัฒนาผู้เรียน พัฒนาบุคลากร ทุก ๆ ด้านให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา สร้างค่านิยมความเป็นไทย ปลูกฝังเด็กให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน มีใจรักสิ่งแวดล้อมน้อมนำปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาเพื่อการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข

พันธกิจ

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง พร้อมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ค่านิยม

“เป็นองค์กรสร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม”

เป้าประสงค์หลัก

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และตรงตามศักยภาพ

2. ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีคุณภาพตามหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และมุ่งสู่ความเป็นสากล

ประเด็นกลยุทธ์

1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพโดยมีระบบการประกันคุณภาพภายใน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

2. จัดกิจกรรมทุกด้านที่ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เฝ้าระวังนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน ติดตามนักเรียนที่ออกกลางคันในเขตบริการให้เข้าเรียน โดยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น โดยส่งเสริมให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่อง ให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น