บุคลากร

นางสาวสุพิชญา มาลา

ครู

นายวัฒชัย ตุลาพัฒน์

ครู

นางสาวพรสุข สิงห์จันทร์

ครูผู้ช่วย

นางสาวเดือนเพ็ญ นามหล้า

ครูผู้ช่วย

นางสาวเกศินี คงโนนกอก

ครูธุรการ

นายกิติศักดิ์ เพื่อนสงคราม

พนักงานบริการ