นายทองใบ สาระหงษ์

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-Net