ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต1 , e-mail  nataya2512gmail.com
โทร 044-025441