โรงเรียนบ้านห้วยม่วง  ส่งคุณครูอรัญญา  พรหมสิทธิ์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนภาษาไทย ในวันที่  25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 
Comments