โรงเรียนบ้านห้วยม่วง  ให้คุณครูกรกานต์   ฐานเจริญ  มาดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ในวันที่  25  กรกฏาคม พ.ศ. 2555  ณ ห้อง ICT  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1
Comments