ข้อมูลโรงเรียน

        โรงเรียนบ้านห้วยม่วง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยม่วง   หมู่ที่  5   ตำบลหนองแวง  อำเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์   36210  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1 ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่  6  เดือน  มิถุนายน พ..2511 มีเนื้อที่ 47ไร่   2 งาน   เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวนบุคลากร 6 คน มี นายชัยณรงค์   พงศ์สุวรรณ  เป็นผู้อำนวยการ
   
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ
    
ภายในปี  2555   โรงเรียนบ้านห้วยม่วง   ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น มุ่งพัฒนาผู้เรียน พัฒนาบุคลากร ทุก ๆ ด้านให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา   สร้างค่านิยมความเป็นไทย  ปลูกฝังเด็กให้มีคุณธรรม  จริยธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน มีใจรักสิ่งแวดล้อมน้อมนำปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาเพื่อการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข

พันธกิจ
    จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ  ทักษะ  เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง  พร้อมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ค่านิยม

                   เป็นองค์กรสร้างโอกาสทางการศึกษา   พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม

เป้าประสงค์หลัก     

                   1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และตรงตามศักยภาพ

               2. ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีคุณภาพตามหลักสูตร  และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                   3. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรตอบสนองความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น    และมุ่งสู่ความเป็นสากล

ประเด็นกลยุทธ์

1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพโดยมีระบบการประกันคุณภาพภายใน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้

2.  จัดกิจกรรมทุกด้านที่ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  เฝ้าระวังนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน  ติดตามนักเรียนที่ออกกลางคันในเขตบริการให้เข้าเรียน  โดยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  และท้องถิ่น โดยส่งเสริมให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่อง ให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น